Skip to main content

KEHATUNNETUSE FITNESS PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Kehatunnetuse Fitness on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Mõisted

Andmesubjekt – Füüsiline isik, kelle kohta on Kehatunnetuse Fitnessil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Kehatunnetuse Fitnessil Isikuandmeid.

Privaatsustingimused – Käesolev tekst, mis sätestab Kehatunnetuse Fitnessi Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed – Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine – Igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient – Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Kehatunnetuse Fitnessi teenuseid.

Leping Kehatunnetuse Fitnessi ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

Veebileht www.kehatunnetus.ee on Kehatunnetuse Fitnessi veebileht.

Külastaja – Isik, kes kasutab Kehatunnetuse Fitnessi veebilehte.

Laps – Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

Teenused – Igasugused Kehatunnetuse Fitnessi poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised – andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Müügikanalid – Kehatunnetuse Fitnessi poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Teenusteportfell – Kehatunnetuse Fitnessi erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.kehatunnetus.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

1. Üldsätted

1.1. Kehatunnetuse Fitness on juriidiline isik Teadlik Liikumine OÜ registrikoodiga 14519378 ja asukohaga Liisu, Papsaare küla Pärnu Pärnumaa 88317

1.2. Isikuandmeid võib Kehatunnetuse Fitness töödelda:

1.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

1.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

1.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

1.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Kehatunnetuse Fitnessi töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Kehatunnetuse Fitness valduses olevate Isikuandmetega.

1.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

2. Põhimõtted

2.1. Kehatunnetuse Fitness lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

2.2. Kehatunnetuse Fitness eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

2.3. Kehatunnetuse Fitness kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

2.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

2.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

2.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

2.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

2.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

2.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Kehatunnetuse Fitness soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Kehatunnetuse Fitness andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Kehatunnetuse Fitness saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Kehatunnetuse Fitness vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Kehatunnetuse Fitness omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

3. Isikuandmete koosseis

3.1. Kehatunnetuse Fitness kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

3.1.1. Andmesubjekti poolt Kehatunnetuse Fitnessile avaldatud Isikuandmed (nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid);

3.1.2. Andmesubjekti ja Kehatunnetuse Fitness tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

3.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

3.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);

3.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

3.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

3.1.7. Kehatunnetuse Fitnessi poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

4. Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

4.1. Kehatunnetuse Fitness Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

4.2. Nõusoleku alusel Töötleb Kehatunnetuse Fitness isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Kehatunnetuse Fitness põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

4.3. Õigustatud huvi tähendab Kehatunnetuse Fitness huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Kehatunnetuse Fitness Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Kehatunnetuse Fitness on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

4.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

4.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

4.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Kehatunnetuse Fitness kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

4.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

4.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

4.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

4.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Kehatunnetuse Fitness Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Kehatunnetuse Fitness teeb koostööd isikutega, kellele Kehatunnetuse Fitness võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

5.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

5.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

5.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Kehatunnetuse Fitness juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

5.3.3. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

6. Isikuandmete töötlemise turvalisus

6.1. Kehatunnetuse Fitness säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Kehatunnetuse Fitness poolt selleks kehtestatud korrale.

6.2. Kehatunnetuse Fitness on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.

6.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Kehatunnetuse Fitness tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Kehatunnetuse Fitness kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

7. Laste isikuandmete töötlemine

7.1. Kehatunnetuse Fitness Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

7.2. Kehatunnetuse Fitness ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

7.3. Juhul kui Kehatunnetuse Fitness saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Kehatunnetuse Fitness endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

8.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Kehatunnetuse Fitnessile oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

8.1.2. Kehatunnetuse Fitnessile antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

8.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

8.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

8.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

8.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

8.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

8.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

8.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

9. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

9.1. Õiguste teostamine:

9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Kehatunnetuse Fitnessi poole e-posti teel info@kehatunnetus.ee.

9.2. Kaebuste esitamine:

9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Kehatunnetuse Fitnessi poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

10.1. Kehatunnetuse Fitness võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP aadress, seadme info, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

10.2. Kehatunnetuse Fitness kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

10.3. Kehatunnetuse Fitness kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Kehatunnetuse Fitnessi partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Kehatunnetuse Fitness ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

10.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

10.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

11. Olulised dokumendid, juhised, korrad

11.1. Kehatunnetuse Fitness Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

11.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;

11.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Kehatunnetuse Fitnessis olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

11.1.3. Kehatunnetuse Fitness organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Kehatunnetuse Fitness rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

11.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Kehatunnetuse Fitness kasutab.

12. Kontaktandmed ja informatsioon

12.1. Kehatunnetuse Fitness Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

12.1.1. Kehatunnetuse Fitnessiga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@kehatunnetus.ee.

13. Muud tingimused

13.1. Kehatunnetuse Fitnessil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Kehatunnetuse Fitness Andmesubjekte www.kehatunnetus.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Kehatunnetuse Fitness veebilehte www.kehatunnetus.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

14. Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Teadlik Liikumine OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Teadlik Liikumine OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kehatunnetus.ee.